هیترهای بخاری هوا

یکی دیگر از کاربردهای مبدلهای آلومینیوم بریزینگ، کندانسورهای بخار و هیترهای هوا می باشد. در این کاربرد بخار درون لوله های استیل که از بیرون با آلومینیوم کلد شده است عبور می کند و هوا نیز از روی فینهای آلومینیومی بریز شده بر روی لوله ها می گذرد. در کاربرد کندانسوری، به عنوان کندانسور هوایی در انواع کاربردهای نیروگاهی و صنعتی به کار می رود. همچنین برای هیترهای هوا که بخار عامل گرمایش است نیز می توان از آنها استفاده نمود. لوله های استیل در این کاربرد، مقاومت خوردگی در برابر بخار را بالا برده و اتصال بریزینگ فینها سبب می شود راندمان بالایی در مقایسه با سایر انواع مبدلهای لوله ای فین دار داشته باشند.