مبدل های هوا به هوا

یکی دیگر از کاربردهای مبدلهای آلومینیوم بریزینگ مبدلهای هوا به هوا می باشد. این مبدلها برای تبادل گرما بین هوای سرد و گرم در تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرند. در سیستم های بازیافت گازهای داغ کوره ها و بویلرهای صنعتی به عنوان پیش گرم کن هوای احتراقی (Air preheater) نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این مبدلها، جهت هرگونه تبادل گرمای گاز- گاز در فرآیندهای صنعتی در محدوده فشار 20 بار نیز قابل استفاده هستند. محدودیت دمایی در این کاربردها 300 درجه سانتیگراد است. کاهش فضای مورد نیاز، سبکی و راندمان بالا از مزیتهای بارز مبدلهای هوا به هوای آلومینیوم بریزینگ می باشد.