واحد لوله های فین اکسترود

واحد تولید لوله های فین دار اکسترودی (Extruded Finned Tubes)

جهت تبادل گرمای مایع- گاز نیاز است تا سطح تبادل گرما در سمت گاز افزایش یابد. لوله های فین دار برای افزایش 20 الی 30 برابری سطح تبادل گرما استفاده می شوند. لوله ها به روشهای مختلفی مانند فین اکسترود، فین پیچشی، وایرفین، فین فلت و … فین گذاری می شوند.

لوله های فین دار اکسترودی، یکی از پرکاربردترین لوله های فین دار در انواع کاربردهای کولر هوایی است. این لوله ها می توانند در قطرها و جنسهای مختلف با فین آلومینیومی تولید گردند. روش تولید آنها به این شکل است که لوله اصلی در درون یک لوله آلومینیومی از آلیاژ و ضخامت مناسب قرار می گیرد و سپس در دستگاه اکسترود در اثر فشار فکهای دستگاه، فین به روش اکسترود بر روی سطح لوله ایجاد می گردد. این لوله ها جهت انواع کاربردها تا دمای 400 درجه سانتیگراد مناسب می باشند و  می توانند در تولید انواع رادیاتور، کولر هوایی و کویلهای فین دار در مبدلهای پوسته و لوله کاربرد داشته باشند.