کولرهای هوایی روغن (Air Oil Coolers)

شرکت رادیاتور درخشان جنوب با توسعه نرم افزار محاسبات حرارتی و هیدرولیکی در زمینه انواع مبدلهای صفحه ای فین دار (آلومینیوم بریزینگ) و انجام تستهای آزمایشگاهی، طراحی و تولید انواع کولرهای هوایی روغن مبتنی بر تکنولوژی مبدلهای آلومینیوم بریزینگ را فراهم نموده است. کولرهای هوایی روغن با توجه به قدرت خنک کنندگی در ابعاد مشخص و دبی روغن در چهار تیپ، طراحی و تولید شده است:

تیپ L: این سری محصول با عملکرد سبک (Light) و مناسب برای خنک کاری روغن تا 250 لیتر بر دقیقه.

تیپ M: این سری محصول با عملکرد متوسط (Moderate) و مناسب برای خنک کاری روغن تا 500 لیتر بر دقیقه.

تیپ S: این سری محصول با عملکرد قوی (Strong) و مناسب برای خنک کاری روغن تا 750 لیتر بر دقیقه.

تیپ P: این سری محصول به صورت پکیج (Package) چند رادیاتوری و مناسب برای خنک کاری روغن از 750 لیتر بر دقیقه

 

ابعاد کلی و مشخصات فنی تیپ های مختلف در جداول زیر آمده است.