مبدل های سفارشی

مبدلهای سفارشی

طراحی و تولید نواع مبدل پوسته و لوله سفارشی بر حسب نیاز مشتری در این بخش صورت می گیرد. انواع محاسبات حرارتی و مکانیکی توسط نرم افزارهای Aspen و HTRI در واحد مهندسی صورت می گیرد. همچنین بر اساس نقشه های موجود یک مبدل، پوسته، هدر باکس، کویل، تیوب شیت، بفل و اتصالات در واحد ساخت طراحی و تولید می گردد.