کندانسور- اواپراتور آبی

کندانسور و اواپراتور آبی

کندانسور و اواپراتور آبی جهت کاربرد در انواع سیستم های تبرید صنعتی نیز در ظرفیتهای مختلف طراحی و تولید می گردند. با توجه به تنوع طراحی و کاربرد، انواع سفارشی این مبدلها نیز بر حسب نیاز و محدودیتهای مشتری طراحی و تولید می گردد.

image
image