کولرهای آبی روغن

کولرهای آبی روغن (Water cooled Oil Cooler)

با توجه به کاربرد فراوان مبدلهای پوسته و لوله جهت خنک کاری روغن توسط آب، کولرهای آبی روغن در ظرفیتهای مختلف طراحی و تولید می گردد. مبنای این طراحی ها، قطرها و طولهای مختلف استاندارد است که برحسب نیاز و محدودیتهای مشتری نیز می توانند علاوه بر طرح های ذکر شده تولید گردند.

image