لوله های فین اکسترود

لوله های فین اکسترود

لوله های فین اکسترود به دلیل امکان استفاده از لوله با متریالهای مختلف، کاربرد فراوانی در کولرهای هوایی دارد. این شرکت جهت ری تیوب انواع کولرهای هوایی، آمادگی تولید لوله های فین اکسترود در قطر و طول مختلف همچنین با متریالهای مختلف لوله می باشد. همچنین این شرکت به دلیل داشتن دانش فنی طراحی و ساخت، طرح های جایگزینی انواع لوله های فین دار با لوله های فین اکسترود را اجرا می نماید.