کولرهای هیبریدی

کولرهای هیبریدی

در طراحی کولر هوایی، دمای خشک محیط مد نظر قرار می گیرد. چنانچه دمای خروجی کولر هوایی بالاتر از دمای مطلوب باشد می توان با کاهش دمای هوا به روش تبخیری، دمای آن را تا دمای حباب تر کاهش داد. در کولرهای هیبریدی (هوایی- تبخیری) ابتدا هوا از روی پدهای سلولوزی عبور کرده و 10 الی 15 درجه سانتیگراد دمای آن کاهش می یابد. سپس با عبور از روی شبکه مبدلها سبب می شود تا دمای خروجی کولرها پایین بیاید. کولرهای هیبریدی برای کاربردهایی که دمای خروجی کولر هوایی به دمای محیط نزدیک است می توانند مورد استفاده قرار گیرند. محدوده دمای سیال خروجی کولرهای هیبریدی بیشتر از دمای برج خنک کن و کمتر از دمای کولر هوایی یعنی 40 تا 60 درجه سانتی گراد می باشد.

در کندانسورهای هوایی سیستمهای تبرید، کاهش دمای هوای عبوری از روی کندانسورها سبب کاهش فشار مبرد دورن کندانسور شده و باعث می گردد مصرف انرژی کمپرسور تا 30 درصد کاهش یابد.