نمایشگاه ها

نمایشگاه حفاری 95
نمایشگاه فولاد 98
 ششمین همایش و نمایشگاه تخصصی  کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی (V94.2)  “دماوند ” ۱۳۹۵
نمایشگاه نفت سال ۱۳۹۱
نمایشگاه نفت سال ۱۳۹۴
نمایشگاه حفاری92
نمایشگاه حفاری 1388
نمایشگاه حفاری سال ۱۳۹۰