ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﻜﻞ آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﻜﻞ آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب، اﻧﺮژی و ﻣﻌﻀﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ

 “تهیه کننده آقای مهندس مرتضی قشونی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سیالات

دانلود مقاله شماره یک

آموزشمقالات

WPآموختنآموزش هامقاله

امکان ارسال نظر وجود ندارد!